"Signatarų namai"

Šalis: Lietuva
Miestas: Vilnius
Adresas: Pilies g. 26
Telefonas: +370 (5) 231 44 37
Nuoroda: www.lnm.lt
Lankytojų įvertinimas:
Peržiūrėta: 4821
46
Signatarų namų ekspozicija:
Lietuvių tautinis judėjimas XIX a. pab.–XX a. pr. (I kambarys):
1904 m. pradėjęs eiti laikraštis „Vilniaus žinios“ suburia lietuvių inteligentų grupę, kuri pamažu tampa svarbia politine jėga. Jai priklauso lietuvių suvažiavimo, vėliau pavadinto Didžiuoju Vilniaus Seimu, idėja. Į lietuvių suvažiavimą, vykusį 1905 m. gruodžio 4–5 d., susirinko apie 2000 atstovų iš visos Lietuvos: vieni valsčiai į Vilnių pasiuntė po kelis atstovus, kiti – po vieną, kai kur atstovų nerinko, važiavo savanoriai. Svarbiausias Didžiojo Vilniaus Seimo reikalavimas buvo Lietuvos autonomija su Seimu Vilniuje, „išrinktu visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautybės ir tikėjimo“. Tai buvo nepriklausomos demokratinės Lietuvos kūrimo pradžia.
Jono Basanavičiaus memorialinė ekspozicija (II kambarys):
Jonas Basanavičius (1851–1927) – pirmojo lietuviško laikraščio Didžiajai Lietuvai „Aušros“ vienas iš steigėjų ir redaktorių, Didžiojo Vilniaus Seimo sumanytojas ir organizatorius, Lietuvių mokslo draugijos įkūrėjas ir vadovas (1907–1927), leidinio „Lietuvių tauta“ iniciatorius ir redaktorius, Tautos pažangos partijos steigėjas ir narys, Lietuvių konferencijos Vilniuje (1917) pirmininkas, lietuvių archeologijos, mitologijos, etnografijos tyrinėtojas, antropologas.
Lietuva žemėlapyje (III kambarys):
1905 m. Didžiajame Vilniaus Seime priėmus rezoliuciją dėl Lietuvos autonomijos siekio iškilo būtinybė paskelbti pasauliui, kad Lietuva buvo, yra ir bus. Jau po metų buvo išleistas pirmas lietuviškas Lietuvos ir jos pakraščių žemėlapis.
Lietuvos diplomatija (IV kambarys).
Mykolo Biržiškos memorialinė ekspozicija (V kambarys).
Jono Vailokaičio ir prel. Kazimiero Stepono Šaulio memorialinė ekspozicija (VI kambarys).
Portretų galerija (VII kambarys).
Galerijoje eksponuojami Lietuvos Tarybos narių portretai, nutapyti dailininko Rimgaudo Žebenkos. Portretus dovanojo Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas.
Lietuvių veikla užsienyje (VIII kambarys).
Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti (IX kambarys).
Lietuvių konferencija 1917 m. rugsėjo 18–22 d. (X kambarys).
Lietuvos Nepriklausomybės Akto pasirašymo kambarys (XI kambarys).
Signatarų namų salė.

Darbo laikas: antradienis - šeštadienis 10 - 17 val.
Įėjimas mokamas

el. paštas: signataru.namai @lnm.lt

Žemėlapis: